Truyền thông cộng đồng và xây dựng đội ngũ chuyên trách

Bên cạnh các hoạt động bảo tồn trực tiếp (như khảo sát đa dạng sinh học và cứu hộ và tái thả động vật hoang dã), chúng tôi cũng quan tâm đến các đối tượng như cộng đồng địa phương, học sinh, sinh viên, lực lượng thực thi pháp luật và các phương tiện truyền thông. Nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn đóng một vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn thông qua những thay đổi hành vi xã hội và giảm thiểu nhu cầu về động vật hoang dã và các sản phẩm liên quan

Nhiều hoạt động và sự kiện đã và đang được tiến hành, như: