Thư viện

Các ấn phẩm và tài liệu đa dạng về các hoạt động và dự án của IMC, cũng như tin tức cập nhật và báo cáo khoa học về công tác nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực Indo-Myanmar với trọng tâm là Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Bản tin IMC

Đọc thêm

Tài liệu quan trọng

Đọc thêm

Thư viện ảnh

Đọc thêm